7 czerwca 2020 r. Imieniny obchodzą: Jarosław, Robert, Wiesław

  Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopmocy w Siedlcach    
GALERIA
Ping Pong Sarnaki 11.02.2020
Otwarte Mistrzostwa Siedlec w Pływaniu 15.11.2019
Wycieczka do Lublina 29.10.2019
Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne 21.10.2019
Koncert Integracyjny "Ten Sam Świat" 10.10.2019
Wycieczka do Korczewa 07.10.2019
Integracyjny Turniej Boccia w Sarnakach 28.08.2019
Dzień Marchewki 11.09.2019
Festiwal piosenki wakacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej 21.08.2019
Wianki Wirów 27.06.2019
Piknik Rodzinny ŚDS w Siedlcach 25.06.2019
Odpust ku czci św. Brata Alberta DPS w Siedlcach 17.06.2019
V Piknik integracyjny w Kisielanach 12.06.2019
Spartakiada Skórzec 11.06.2019
Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka SOSW w Siedlcach 2019
Walentynki 14.02.2019
Turniej tenisa stołowego w Sarnakach 30.01.2019
Walentynki 14.02.2017
Karnawał w SOSzW Stok Lacki 08.02.2017
Bal karnawałowy Skórzec 01.02.2017
Bal karnawałowy 11.01.2017
Tenis stołowy - Sokołów Podl. 25.11.2016
Trurniej Boccia Kozienice 14.10.2016
Ten sam świat 12.10.2016
Dzień Chłopaka 30.09.2016
Spartakiada Skórzec 29.09.2016
Święto Dyni 22.09.2016
Sokołów 15.09.2016
Wianki w Wirowie 23.06.2016
Zawody sportowe 10.06.2016
Nordic Walking 08.06.2016
Bal Karnawałowy 12.01.2016
Wigilia 16.12.2015
Mityng pływacki 10.11.2015
Koncert integracyjny "Ten sam świat" 21.10.2015
Turniej Trzech Piłek - Tenis stołowy - Sokołów 22.10.2015
Turniej tenisa stołowego 21.10.2015
Spartakiada - Sokołów podl. 02.10.2015
Turniej Trzech Piłek - piłka nożna 24.09.2015
Święto ziemniaka - 22.09.2015
XI Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno - Taneczne
"Po drugiej stronie lustra" - Sochaczew 10.09.2015
Zwiedzanie Komendy Policji 21.08.2015
Wirów 25.06.2015
Dzień twarty w PEC 19.06.2015
Piknik SOSzW Siedlce 02.06.2015
Pierwsza pomoc - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach
III Wiosenny turniej Boccia o Puchar Dyrektora DPS
Centrum Nauki Kopernik 22.04.2015
Walentynki 2015
Bal karnawałowy 08.01.2015
 
 
MENU
Aktualności
Strona główna
Aspekty prawne
Statut ŚDS
Nasze osiągnięcia
Praca
Przetargi
Kontakt
Gazetka "Nasz GŁOS"
Prace uczestników
 
 Partnerzy:
Maly Jezdziec

Przyjaciele:


Foldruk Media

Vivenge

Ratuszowa Greenplast
Altrad Mostostal Montaż

Młyn Górscy

 
Statut ŚDS
 
 

 

Ogłoszono w Dz.U.W.: 12.11.2019

 

 

UCHWAŁA NR XIV/179/2019

Rady Miasta Siedlce

z dnia 31 października 2019 r.

 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy

w Siedlcach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a, ust. 1 i 2, art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm.), art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878, ze zm.) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586, ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1 .

Z dniem 31 grudnia 2019 r. wyodrębnia się Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach i włącza się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 - odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Siedlce, działającej w formie jednostki budżetowej, zwanej dalej "Domem".

§ 2 .

Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach – Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 z dniem 1 stycznia 2020 roku stają się pracownikami Domu, na zasadach określonych w art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

§ 3 .

Dom przejmuje mienie, znajdujące się w ewidencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, wykorzystywane przez działający w jego strukturach Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 4 .

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Dom wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania powstałe do dnia 31 grudnia 2019 r. wynikające z bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 5 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

 

 
 
 
Uchwała Nr XXXII/397/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
 
 
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem i nadania Statutu.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.z m.), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust.1 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w związku
z art. 1 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się jednostkę budżetową, Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem, z siedzibą przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39.
 
§ 2
 
 
Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.
 
 
 
 
   Przewodniczący
      Rady Miasta
 
 Mariusz Dobijański
 

 
 
Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/397/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
 
Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.      Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
z autyzmem, zwany dalej Domem, działa na podstawieustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.)
2.      Dom jest samodzielną jednostkę organizacyjną Miasta Siedlce działającą w formie jednostki budżetowej.
3.      Dom ma siedzibę w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39.
 
Rozdział II
Cele i zadania Domu
 
§ 2
 
1.      Działalność Domu ma na celu w szczególności rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej, niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, według indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników.
2.      Nabywanie umiejętności, o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez:
-        zapewnienie dostępności do środowiskowych form oparcia społecznego,
w szczególności dla osób z autyzmem,
-        pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, godności oraz wiary w siebie,
-        podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia,
-        aktywizację psychospołeczną tj. rozwój zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach,
-        przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób
z problemami zdrowia psychicznego,
-        podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego,
-        dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym i społecznej poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,
-        utrzymywanie kontaktów i wspieranie rodzin osób z problemami psychicznymi.
 
 
 
 
§ 3
 
1.      Cele i zadania Domu realizowane są przez organizowanie i prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychospołecznych uczestników.
2.      Indywidualne zajęcia terapeutyczne, o których mowa w ust. 1 prowadzone będą                        w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, socjalnego.
3.      Grupowe zajęcia terapeutyczne, o których mowa w ust. 1 prowadzone będą w szczególności poprzez:
1)      treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania
w codziennym życiu (m.in. trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening relaksacyjny),
2)      trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
3)      terapię rekreacyjno – rehabilitacyjną,
4)      terapię kulinarną,
5)      terapię zajęciową,
6)      zajęcia komputerowe,
7)      zajęcia społeczno – kulturalne.
4.      Dom współpracuje z rodziną i opiekunami uczestnika, z placówkami służby zdrowia, oświaty, kultury oraz innymi osobami i podmiotami zaangażowanymi w proces terapeutyczny uczestników.
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Domem
 
§ 4
 
1.      Domem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.      Dyrektor Domu składa sprawozdania z działalności Domu jednostkom nadzorującym.
3.      Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Domu.
 
§ 5
 
Strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny.
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka
 
§ 6
 
1.      Prowadzenie Domu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.
2.      Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Siedlce, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących finansów publicznych.
3.      Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4.      Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Miasta Siedlce.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 7
 
Dom używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem Domu.
 
§ 8
 
Statut Domu uchwala Rada Miasta Siedlce.
 
§ 9
 
Zmiany Statutu Domu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
 
 
   Przewodniczący
      Rady Miasta
 
 Mariusz Dobijański
 

 

 
     

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR